Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hotel Spoorzicht & SPA – Webshop

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hotel Spoorzicht & SPA – Webshop. Hotel Spoorzicht & SPA is gevestigd aan de Molenweg 11 (9919 AE) Loppersum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61656615.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Hotel Spoorzicht & SPA.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Hotel Spoorzicht & SPA is ingestemd.
 5. De internetsite van Hotel Spoorzicht & SPA richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
 6. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hotel Spoorzicht & SPA in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 7. Hotel Spoorzicht & SPA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
 8. Door het gebruik van de internetsite van Hotel Spoorzicht & SPA en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Eventuele aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
 3. Koper en Hotel Spoorzicht & SPA komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.2 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Hotel Spoorzicht & SPA zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs.
 4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hotel Spoorzicht & SPA garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Hotel Spoorzicht & SPA in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij nadrukkelijk vermeld.

 

Artikel 4. Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: uitsluitend via I-Deal. Indien u nadien een factuur per post wenst te ontvangen kunt u Hotel Spoorzicht & SPA per e-mail of brief van op de hoogte stellen. Per factuur per post zal € 5,00 inclusief BTW in rekening gebracht worden.

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Hotel Spoorzicht & SPA ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Hotel Spoorzicht & SPA kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

 

Artikel 6. Ruilen en herroepingrecht

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamaties dienen per e-mail te worden gemeld binnen 24 uur na ontvangst van betreffende goederen. Daarna gelden de artikelen 2.4, 5.4 en 7.1 en heeft Hotel Spoorzicht & SPA aan zijn leveringsverplichting voldaan.

 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Hotel Spoorzicht & SPA garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 3. Hotel Spoorzicht & SPA is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hotel Spoorzicht & SPA. Hotel Spoorzicht & SPA is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 4. Indien Hotel Spoorzicht & SPA, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. De Koper is gehouden Hotel Spoorzicht & SPA te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Hotel Spoorzicht & SPA mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

  De Koper is verplicht het product aan Hotel Spoorzicht & SPA te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Hotel Spoorzicht & SPA zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 6. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Hotel Spoorzicht & SPA niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Hotel Spoorzicht & SPA, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

 1. Hotel Spoorzicht & SPA zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid; tenzij anders met de koper overeengekomen. Hotel Spoorzicht & SPA neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12. Links

 1. De site van Hotel Spoorzicht & SPA kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Hotel Spoorzicht & SPA geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 13. Uw rechten

 1. U kunt altijd aan Hotel Spoorzicht & SPA vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen.  Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Hotel Spoorzicht & SPA hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

 

0 Winkelwagen Totaal  0,00